Alla våra projekt bekostas med “Full kostnadstäckning”, men vad betyder det? Full kostnadstäckning betyder att man säkrar finansiering för alla kostnader, inklusive direkta kostnader för alla projekt samt alla administrativa kostnader. Alla organisationer, vare sig de är ideella, offentliga eller vinstdrivande behöver få tillbaka sina omkostnader och i bästa fall gå med vinst. I annat fall kan man inte betala sina anställda, hyra kontor, erbjuda sina tjänster eller planera framtiden samt utvecklingen av sin organisation.

Finansiering för att täcka kostnader kan komma från olika källor såsom: avgifter, donationer, handel, bidrag, etc. Kostnader kan både komma i från direkta utgifter till projekt men också administrationskostnader för att få organisationen att fungera.

Den totala kostnader för en organisation är alltså båda dessa. Därför inkluderar den totala kostnaden för alla projekt båda dessa typer i proportioner som avbildas nedan.

Screen Shot 2016-01-28 at 09.54.26

 

Det är viktigt att poängtera att fastän diagramet visar att administrativa kostnader är proportionerliga till de direkta kostnaderna så är inte det fallet i alla projekt. Olika projekt kräver olika struktur och kraven är därmed växlande vid olika tillfällen.

Om du inte täcker den totala kostnaden av ett projekt så uppstår ett underskott i organisationen. Detta underskott måste mötas genom ytterligare aktiviteter för att fylla gapet eller att finansiering tas från sparpengar. Dessa aktiviteter tar upp tid och energi medan sparkontot inte är en säker inkomstkälla. Därför är det inte hållbart att driva projekt utan full kostnadstäckning..

För mer information (på engelska): full-cost-recovery-a_guide_and_toolkit